Potskerf 3 Augustus 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor ons God wat ons SkepperVader is, ons gered het deur Jesus Christus en wat deur die Heilige Gees van Christus in en deur ons werk.

Vanoggend:
Prediker:
Francois Mulder
Tema: Moenie jou lewe mors nie!

Onthou om voortaan jou Bybel en ‘n pen of potlood saam te bring vir gebruik in die erediens!

Kindergroepe: Direk na skoolsaal “Intro van Amazing Race”.

Deurkollekte: Alta du Toit Sentrum.

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens.

18:00: Tienergroepe   

MAANDAG 4 AUGUSTUS

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

DINSDAG 5 AUGUSTUS

19:00: Gemeenteraad

WOENSDAG 6 AUGUSTUS

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

DONDERDAG 7 AUGUSTUS

09:00: Dienssentrum

VOLGENDE SONDAG: 10 AUGUSTUS

Prediker: Cornie Pretorius

Tema: Wat op aarde doen ek hier?      

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

 

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

SOLO-TYD

Ons lees vanaf 11 Augustus saam aan die 40 hoofstukke van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

KLEINGROEPTYD

Die 1e byeenkoms waartydens julle na sessie 1 vd DVD kyk, is eers tydens die week van 11 Augustus. Intussen kan die groepe kenmekaars hou en van die administrasie vir die kwartaal afhandel.

Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.  

 

Die nuutste INDELINGSLYSTE en elke Kleingroep se lede is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers  kan die materiaal vir hul groepe vandag na die erediens kry. Indien julle te veel solotydboeke het, kan julle dit so gou as moontlik terugbring na die kerkkantoor. Vir enige navrae rondom die kleingroepe, kan jy kontak maak met Stefan Schoeman 083 287 2846.

 

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

praying_hands.jpgGEBED:

Voorbidding.

Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

 

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846
 
stick_figures.jpg
’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.

 

Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Callie Schmahl het ‘n hartomleiding gehad en sterk aan by die huis (0837649683).
 • Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399) se skoondogter Linda lê bewusteloos in Pretoria Hospitaal na ‘n ongeluk waarin sy deur ‘n fiets omgery is. Dink aan haar man Terence en kinders.
 • Die operasie van Roy van Rooyen het goed afgeloop bid vir vinnige herstel (0826764275)
 • Tannie Lettie Claassen, is in ICU. Medi Kliniek  (044-8707924).
 • Tannie Aggie Meyer se broer is oorlede (044-8810025).
 • Christo Meyers, Fouche en Jackie se seun, se operasie het suksesvol afgeloop (0827791636).
 • Die dankdiens vir die lewe van Oom Tinus Geyer is Vrydag gehou.  Bid vir Tannie Marie en familie.

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang steeds in ons gebede. Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

 

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

Baie welkom aan ons nuwe intrekker Maretha Joubert van NG Gemeente Denneoord.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

Voorbidding Morgenster Zimbabwe

Bly asseblief bid dat die Christene in Zimbabwe tog nie die Evangelie sal los nie.  En al los hulle, dat hulle sal belewe hoedat die Here van die Evangelie húlle nie sal loslaat nie, nooit nie!

Talle van julle het die afgelope tyd op verskeie maniere deur jul omgee hierdie waarheid prakties gedemonstreer. Toe ons veiligheid bedreig was, is ons oorweldig deur SMS- en epos-boodskappe van meelewing en voorbidding wêreldwyd! Baie het bydraes gestuur om die kosnood te help verlig en twee kosbare vriende het selfs hierheen gery en self noodvoorrade gebring!  Aan elkeen, opreg baie dankie namens die baie mense wie se nood hierdeur verlig is. Wees verseker dat dit vir ons 'n prioriteit is om goeie rentmeesters te wees en te sorg dat hierdie hulp op grondvlak uitkom by die mense vir wie dit bedoel is.

Om die ontwil van die Evangelie,
Henry & Susan
Morgenster Zimbabwe
 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

OPNAME OOR BEHOEFTES VAN  SENIORS IN BLANCO-GEMEENTE

Alle seniors word herinner om die opnamevorm oor behoeftes van seniors, wat verlede week in die Seniorblad verskyn het, te voltooi en volgende Sondag tydens die erediens in ‘n kollektesakkie te plaas of om dit op of voor 10 Augustus, by die Kerk- kantoor in te handig.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


GEOPENDE DEURE

dr_rebekka.jpgDr Rebekka, een van die dames wat in Indonesië vir 25 maande in die gevangenis was, waarvoor baie van u so getrou gebid het, kom besoek ons in Suid Afrika en sommer hier in die Suid Kaap van 6-7 Augustus 2008. Moeder- gemeente 19h00 7/8/2008.

Liewe Voorbidders

Ek sal volgende week geen weeklikse gebedsversoek uitstuur nie, omdat ek op toer is met Dr Rebekka & Linda van Indonesië.  U moet tog asb. onthou om hierdie geleenthede by te woon.

Verder wile k u daarvan bewus maak dat ons ‘n 8-8-8 gebedsaflos vir China gaan hou op die 8ste Augustus.  U kan ons webwerf by www.opendoors.org.za besoek en op die tydrooster ‘n 8 minute gebedstyd kies.  Hoofkantoor sal dan vir u die gebedspunte epos.  So op die 8ste van die 8ste Maand kan u vir 8 minute vir Christene in China bid. Dit is ook die amptelike opening van die Olimpiese Spele.

Dankie vir u getroue voorbidding

Janine Coetzee
Open Doors Media Consultant
T 011-8889341/F 011-8889362

Hoërskool Outeniqua is opsoek na alle matriekleerlinge van 1990. Ons wil graag kontak behou met almal en daar word versoek dat die matrieks van 1990 die webtuiste www.kwagga1990.co.za besoek en hulle besonderhede opdateer of kontak Alicia by 0823382573 of Annette by 0828990944. Ons is huidiglik besig om die reunie vir 2010 te beplan en sien uit om van julle te hoor.            Alicia Adams


George Mannekoor
“Inheems’
14 Augustus 2008
NGK Tuinedal
19:30
Kaartjies: R40-00
Kaartjies beskikbaar by: Johan Le Roux 0825786625


Ons beplan 'n "survivors" dag vir pasiënte en hulle families wat saamleef met kanker.  Saterdag 16 Aug om 09:30 vir 10:00. ATKV Walvissaal Hartenbos.

Bespreek voor 6 Aug by Anna of Edna (044-8840705).


George Mannekoor en Bellevue First Congregational Church Choir – V.S.A tree op Sondag 31 Augustus 2008 in Denneoord Kerkgebou om 19:00 op.  Kaartjies R30-00

Tel No: 044-8740886 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 

Blancogemeente - deel van die NG Kerk familie